Dubrovnik2023 127 uređena

Poster prezentacije HDHC s 1. zajedničkog kongresa hrvatskih društava za patologiju i citologiju

01-P_K. Alduk_Molekularna dijagnostika nesitnostaničnog (NSCLC) karcinoma pluća

02-P_J. Bakula_BRAF-molekularna dijagnostika malignog melanoma

03-P_M. Galić_Mikrosatelitna nestabilnost tumora

04-P_P.M. Čorak_Perspective of digital pathology for routine histopathology and cytology laboratories in general hospitals

05-P_P. Mijolović_Predstavljanje odjela za patologiju, citologiju i sudsku medicinu OB Zadar

06-P_I. Lazar_Folikularni karcinom štitnjače s metastazama-prikaz slučaja

07-P_D. Kuzmić_Prikaz slučaja Melanom

08-P_M. Kvajo_Elektronska mikroskopija-izazov za laboratorij

09-P_M. Kos_Molekularna dijagnostika fuzija gena u karcinomu pluća

10-P_H. Frketić_Prikaz amiloida na citološkom otisku tkiva prethodno obojenom MGG metodom

11-P_A. Tarle_Korisnost bojenja dvostrukim protutijelima p63 AMACR kod karcinoma prostate

12-P_T. Kovačević_Patohistološka analiza Hirschprungove bolesti

13-P_H. Frketić_TMA-Tehnika uštede

14-P_D. Godinić_Patohistološka dijagnostika i incidencija melanoma kože u Međimurskoj županiji

15-P_D. Pavlović_Obrada uzorka biopsije bubrega u elektronskoj mikroskopiji s detaljnijim prikazom pripreme preparata

16-P_K. Štingl_Mikrosatelitska nestabilnost i molekularna analiza RAS BRAF mutacija kod kolorektalnog karcinoma

17-P_M. Strahija_Odjel patologije i citologije ŽB Čakovec

18-P_M. Zimić_Odjel za patologiju, citologiju i sudsku medicinu Opće bolnice Varaždin

19-P_O. Poljak_Mukoepidermoidni karcinomi pluća_kada ste u nedoumici s dijagnozom FISH može pomoći

20-P_A. Kokot_Prikaz dobre prakse suradnje nefropedijatra, nefrologa i patologa u KBC Split

21-P_Z. Lipšanski_Usporedba analize EGFR gena iz citoloških razmaza, citoblokova i parafinskih blokova

22-P_Ž. Gavrić_Predanalitička faza obrade uzorka temelj je ispravne citomorfološke dijagnoze

23-P_D. Hrg_Advantages and disadvantages of different specimens