Dokumenti

No data was found
Pristupnica HULM-a
4 siječnja, 2024
Pristupnica HULM-a za privremene članove
4 siječnja, 2024
Ispisnica
4 siječnja, 2024

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19), Skupština Hrvatske udruge laboratorijske medicine na sjednici održanoj 22.04.2023. donijela je

STATUT

HRVATSKE UDRUGE LABORATORIJSKE MEDICINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Statut je temeljni akt Hrvatske udruge laboratorijske medicine (u daljnjem tekstu: HULM), kojim se reguliraju sljedeća pitanja: pravni slijed i pravni status, naziv i sjedište, pečat i obilježja, zastupanje, područje djelovanja, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, javnost rada, članstvo i članarina, prava i obveze te stegovna odgovornost članova, unutarnji ustroj, tijela HULM-a i njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način opoziva, trajanje mandata, odgovornosti članova, materijalno i financijsko poslovanje, imovina i raspolaganje imovinom, te postupak u slučaju prestanka rada HULM-a.

 

Članak 2.

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovome Statutu i općim aktima koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li upotrijebljeni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski spol.

 

Članak 3.

Naziv udruge je: HRVATSKA UDRUGA LABORATORIJSKE MEDICINE.

Skraćeni naziv udruge je: HULM.

Naziv udruge na engleskom jeziku je: CROATIAN ASSOCIATION OF LABORATORY MEDICINE.

Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku je: CALM.

Sjedište udruge: Zagreb.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske, a slobodno se udružuje u srodne međunarodne udruge.

 

Članak 4.

HULM je stručna udruga medicinsko-laboratorijskih djelatnika.

HULM je dobrovoljna, nevladina i neprofitna pravna osoba koja svojstvo pravne osobe stječe upisom u registar udruga Republike Hrvatske pri gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave. HULM nije osnovan s namjerom stjecanja dobiti, ali obavlja gospodarske djelatnosti, sukladno Zakonu, i ima prava i obveze utvrđene Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o udrugama i ovim Statutom.

HULM okuplja magistre medicinsko-laboratorijske dijagnostike, prvostupnike medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno-laboratorijske tehničare

(u daljnjem tekstu: magistri MLD, prvostupnici MLD i tehničari) koji žive i djeluju u zemlji i inozemstvu, a koji su državljani Republike Hrvatske, te druge fizičke osobe.

 

Članak 5.

HULM zastupa i predstavlja  predsjednik HULM-a, a po ovlaštenju predsjednika i dopredsjednik HULM-a.

 

Članak 6.

Pečat HULM-a okruglog je oblika, promjera 30 mm. Uz obod je naziv: Hrvatska udruga laboratorijske medicine i skraćeni naziv. U sredini pečata je znak udruge – mikroskop.

O jedinstvenim obilježjima: izgledu zaštitnog znaka, memoranduma i ostalih vizualnih identiteta odlučuje Upravni odbor HULM-a.

Svi ustrojstveni oblici HULM-a (u daljnjem tekstu: ustrojbene jedinice HULM-a) obavezni su koristiti jedinstvena obilježja HULM-a, tako da se naziv ustrojbene jedinice tiska redoslijedom nakon naziva HULM.

Pečat HULM-a čuva i ovlašten je koristiti predsjednik HULM-a i drugi članovi koje on ovlasti.

Svi pisani dokumenti HULM-a moraju biti ovjereni pečatom i potpisom predsjednika.

 

Članak 7.

Djelatnost HULM-a obavlja se u tijelima i ustrojbenim jedinicama HULM-a koja nemaju pravnu osobnost.

Administrativni, financijski, tehnički i ostali poslovi obavljaju se u sjedištu HULM-a.

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI HULM-a

Članak 8.

HULM je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja medicinskolaboratorijske djelatnosti te usavršavanja rada iz područja struke.

HULM sukladno ciljevima djeluje na području zaštite zdravlja.

 

Članak 9.

Djelatnosti HULM-a su:

promocija održavanja najviših standarda unutar medicinsko-laboratorijske djelatnosti;
razvijanje etičkih i profesionalnih vrijednosti struke;
podržavanje edukacija, stručnog i znanstvenog usavršavanja zdravstvenih radnika iz medicinsko-laboratorijske djelatnosti u svrhu poboljšanja brige o zdravlju čovjeka;
poticanje suradnje članova HULM-a u području edukacije i kontinuiranog profesionalnog razvoja;
povezivanje s ostalim europskim i svjetskim organizacijama na području medicinsko-laboratorijske djelatnosti i biomedicinskih znanosti;
organiziranje stručnih sastanaka, stručnih putovanja, tribina, javnozdravstvenih akcija i sastanaka od općeg interesa za razvoj struke;
organiziranje i stvaranje službenih, stručnih i kolegijalnih veza sa sličnim

društvima i organizacijama u zemlji i inozemstvu s ciljem razvitka struke;

suradnja s obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj važnima za

medicinsko-laboratorijsku profesiju;

sudjelovanje predstavnika HULM-a u tijelima zdravstvene uprave i izvršne vlasti (davanje stručnog mišljenja);

−suradnja sa sindikalnim organizacijama koje zastupaju medicinskolaboratorijske radnike;

−izdavanje priručnika, stručnih i znanstvenih članaka i drugih stručnoinformativnih publikacija;

− zalaganje na poboljšanju statusa medicinsko-laboratorijskih djelatnika kroz

suradnju s nadležnim institucijama.

Gospodarske djelatnosti HULM-a su održavanje i provođenje stručnih događanja,

izdavačka djelatnost i usluge oglašavanja.

 

Članak 10.

U svrhu ostvarenja ciljeva i djelatnosti, HULM surađuje s nadležnim tijelima Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatskom komorom zdravstvenih radnika, stručnim udrugama u zdravstvu, međunarodnim organizacijama te s drugim interesnim organizacijama.

 

Članak 11.

Rad HULM-a je javan.

Javnost rada HULM-a ostvaruje se pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova na sjednicama svih tijela HULM-a, na službenoj mrežnoj stranici i drugim primjerenim načinom.

III. ČLANSTVO – PRAVA I OBVEZE

Članak 12.

Članovi HULM-a mogu biti osobe iz medicinsko-laboratorijske djelatnosti koje su zainteresirane za rad HULM-a te druge fizičke osobe.

Članstvo je dobrovoljno.

Članovi HULM-a mogu biti:

− redovni,

− pridruženi,

privremeni, počasni.

Redovni članovi mogu biti magistri MLD, prvostupnici MLD i zdravstvenolaboratorijski tehničari iz Republike Hrvatske i inozemstva koji su državljani Republike Hrvatske.

Pridruženi članovi mogu biti zdravstveni stručnjaci iz Republike Hrvatske i inozemstva i nezdravstveni stručnjaci koji doprinose promicanju ciljeva HULM-a.

Privremeni članovi mogu biti učenici medicinskih škola i studenti MLD u Republici Hrvatskoj.

Počasni članovi mogu biti osobe koje su svojim djelovanjem na bilo koji način pomogle u napretku medicinsko-laboratorijske djelatnosti u Republici Hrvatskoj i osobito pridonijele ostvarivanju ciljeva HULM-a. Počasno se članstvo ostvaruje na prijedlog Upravnog odbora.

Primanje novih redovnih, pridruženih i privremenih članova HULM-a:

  • kandidat koji želi postati član HULM-a ispunjava pristupnicu koju dostavlja u sjedište HULM-a poštom ili u elektroničkom obliku;
  • Upravni odbor odlučuje o prihvaćanju kandidata, ukoliko je kandidat prihvaćen dobit će obavijest;
  • nakon dobivene obavijesti o prihvaćanju, kandidat uplaćuje članarinu čime postaje punopravni član HULM-a.

Popis članova HULM-a vodi se u elektroničkoj bazi podataka i sadrži obavezno po Zakonu o udrugama podatke o članu: ime i prezime, OIB, datum rođenja, datum učlanjenja, kategoriju članstva, te datum prestanka članstva. Popis članova može sadržavati i adresu stanovanja, kontakt, ustanovu zaposlenja, stupanj obrazovanja, podatak o plaćanju članarine, pripadnost ustrojbenoj jedinici HULM-a.

 

Članak 13.

Prava i obveze redovitih članova su:

−plaćati članarinu;

−birati i biti birani u tijela HULM-a te u ustrojbene jedinice HULM-a;

−biti obaviješteni o radu HULM-a i njegovih tijela te o financijskom poslovanju;izvršavati sve odluke donesene na Skupštini;pridržavati se Statuta i svih drugih općih akata HULM-a;

−sudjelovati u stručnim i drugim oblicima rada HULM-a;

−redovito dostavljati podatke prema propisima HULM-a;

− razvijati i usavršavati svoje znanje i pridonositi ostvarivanju ciljeva HULM-a; − iznositi mišljenja, prijedloge, pritužbe i žalbe na rad HULM-a i njegovih tijela; −čuvati i promicati ugled HULM-a.

Pridruženi članovi imaju sva prava i dužnosti kao i redoviti članovi HULM-a, osim što ne mogu biti birani u tijela HULM-a.

Privremeni članovi imaju prava i dužnosti kao i redoviti članovi HULM-a, ali ne mogu birati niti biti birani u tijela HULM-a.

O visini i načinu uplate članarine odlučuje Skupština, a na prijedlog Upravnog odbora. Od utvrđenog iznosa članarine 1/3 pripada ustrojbenoj jedinici HULM-a, a 2/3 pripada HULM-u.

Redoviti i pridruženi članovi plaćaju puni iznos članarine.

Privremeni članovi ne plaćaju članarinu.

Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

 

Članak 14.

Članstvo u HULM-u prestaje:

−dobrovoljnim istupanjem odnosno potpisivanjem ispisnice koja se dostavlja HULM-u,

−nakon 2 godine uzastopnog neplaćanja članarine i primljene opomene,

−smrću,

−isključenjem člana HULM-a odlukom Skupštine HULM-a.

 

Članak 15.

Član može biti isključen iz HULM-a zbog:

−povrede odredbi ovog Statuta i drugih općih akata HULM-a;

narušavanja ugleda HULM-a;narušavanja interesa HULM-a, uslijed čijeg je djelovanja nastupila imovinska ili neimovinska šteta HULM-u;

−umanjivanja imovine HULM-a za svoju korist ili korist neke druge osobe i organizacije.

Prijedlog za pokretanje stegovnog postupka može pokrenuti član HULM-a.

U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere: opomena i isključenje iz HULM-a.

Članovi stegovno odgovaraju Skupštini HULM-a, temeljem prijedloga i utvrđenih činjenica Povjerenstva za stegovnu odgovornost. Prvostupanjsku odluku o isključenju člana na prijedlog Povjerenstva za stegovnu odgovornost donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora može se u roku 15 dana podnijeti prigovor Skupštini koja je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine donesena povodom žalbe člana je konačna.

IV. UNUTARNJI USTROJ HULM-a

Članak 16.

HULM čine:

− ustrojbene jedinice HULM-a,  −tijela HULM-a.

Ustrojbene jedinice HULM-a čine:

− podružnice,

−stručna društva.

Tijela HULM-a čine:

− skupština,

− upravni odbor,

− predsjednik HULM-a,

dopredsjednik HULM-a,  tajnik HULM-a,

−povjerenstva,

−nadzorni odbor.

HULM je jedinstvena pravna osoba.

Mandat svih članova tijela HULM-a i ustrojbenih jedinica HULM-a traje četiri godine uz mogućnost reizbora na dva uzastopna mandata.

HULM vodi poseban popis podružnica i stručnih društava u koji se upisuju bitni podaci kao što su:

−datum osnivanja i datum potvrde na Skupštini,

−prestanak djelovanja i/ili mirovanje,

−poslovnici o radu podružnice/stručnog društva.

V. PODRUŽNICE

Članak 17.

Podružnicu mogu osnovati najmanje 10 zdravstvenih radnika medicinskolaboratorijske djelatnosti koji su redovni članovi HULM-a. Zdravstveni radnici medicinsko-laboratorijske djelatnosti koji žele osnovati podružnicu šalju Zahtjev za osnivanje Upravnom odboru HULM-a. Po odobrenju Upravnog odbora HULM-a osnivači podružnice sazivaju osnivačku sjednicu podružnice na kojoj donose odluku o osnivanju, odlučuju o nazivu podružnice te biraju predsjednika i dopredsjednika. Sjednice podružnice mogu se održati u fizičkom prisustvu članova ili u elektroničkom obliku. Skupština HULM-a daje konačnu odluku o osnivanju podružnice na temelju prethodne suglasnosti Upravnog odbora.

Tijela podružnice su:

− predsjednik,

−dopredsjednik.

Predsjednik podružnice te po jedan predstavnik podružnice na svakih sljedećih 10 članova podružnice sudjeluju u radu Skupštine HULM-a i imaju pravo glasa.

Podružnica je dužna donijeti pismenu odluku o izboru predstavnika koji će je zastupati na Skupštini HULM-a i odluku poslati Upravnom odboru HULM-a.

Podružnica je dužna na zahtjev predsjednika HULM-a, a najmanje jednom godišnje, za potrebe Skupštine HULM-a predati izvješće o radu, plan rada i financijsko izvješće.

Skupština HULM-a donosi odluku o usvajanju, odnosno o neusvajanju izvješća podružnice.

Za svoje prihode (donacije, sponzorstva, odobreni projekti i sl.) podružnice  imaju zaseban broj koji im nakon usvajanja dodjeljuje UO HULM-a. Za redovne aktivnosti i potrebe, podružnice raspolažu financijskim sredstvima s tog broja. O svojim izdacima podružnice obavještavaju UO HULM-a, koji nakon donesene odluke vrši uplatu podnesenih računa podružnice. 5 %  prispjelih novčanih prihoda podružnice ostaje na računu HULM-a zbog materijalnog i financijskog poslovanja HULM-a.

U slučaju neaktivnosti podružnice, podružnica se na prijedlog Upravnog odbora HULM-a stavlja u status mirovanja. Konačnu odluku donosi Skupština HULM-a.

Rad podružnica regulira se Poslovnikom o radu podružnica.

 

VI. STRUČNA DRUŠTVA

Članak 18.

Stručna društva osnivaju se za pojedina stručna područja djelovanja zdravstvenih radnika medicinsko-laboratorijske djelatnosti radi ostvarivanja specifičnih stručnih ciljeva.

Stručno društvo može osnovati najmanje 10 zdravstvenih radnika medicinskolaboratorijske djelatnosti koji su redovni članovi HULM-a. Zdravstveni radnici medicinsko-laboratorijske djelatnosti koji žele osnovati stručno društvo šalju Zahtjev za osnivanje Upravnom odboru HULM-a. Po odobrenju Upravnog odbora HULM-a osnivači stručnog društva sazivaju osnivačku sjednicu stručnog društva na kojoj donose odluku o osnivanju, odlučuju o nazivu stručnog društva te biraju predsjednika i dopredsjednika. Sjednice stručnog društva mogu se održati u fizičkom prisustvu članova ili u elektroničkom obliku. Skupština HULM-a potvrđuje osnivanje stručnog društva.

Tijela stručnog društva su:

− predsjednik,

− dopredsjednik.

Predsjednik stručnog društva je dužan na zahtjev predsjednika HULM-a, a najmanje jednom godišnje, za potrebe Skupštine HULM-a predati izvješće o radu, plan rada i financijsko izvješće.

Stručna društva razvijaju suradnju s biomedicinsko-laboratorijskim, znanstvenim i stručnim institucijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, mogu se učlanjivati u međunarodne organizacije kao predstavnici svoga područja unutar HULM-a. Stručna društva mogu ugovoriti određene poslove s drugim pravnim ili fizičkim osobama samo uz potpise predsjednika stručnog društva i predsjednika HULM-a.

Za svoje prihode (donacije, sponzorstva, odobreni projekti i sl.) stručna društva imaju zaseban broj koji im nakon usvajanja dodjeljuje UO HULM-a. Za redovne aktivnosti i potrebe, stručna društva raspolažu financijskim sredstvima s tog broja. O svojim izdacima, stručna društva obavještavaju UO HULM-a, koji nakon donesene odluke vrši uplatu podnesenih računa podružnice. 5 %  prispjelih novčanih prihoda stručnog društva ostaje na računu HULM-a zbog materijalnog i financijskog poslovanja HULM-a.

U slučaju neaktivnosti stručnog društva, društvo se na prijedlog Upravnog odbora HULM-a stavlja u status mirovanja. Konačnu odluku donosi Skupština HULM-a.

Rad stručnog društva regulira se Poslovnikom o radu stručnog društva.

VII. SKUPŠTINA

Članak 19.

Skupština je najviše tijelo HULM-a sa sljedećim nadležnostima:

−donosi Statut HULM-a kao i njegove izmjene i dopune;

−donosi poslovnik o radu Skupštine;

−potvrđuje odluku o osnivanju, mirovanju i ukidanju podružnica i stručnih društava, a na prijedlog Upravnog odbora;

−donosi odluku o usvajanju godišnjeg financijskog plana i plana rada;

−donosi odluku o usvajanju godišnjeg financijskog izvješća i izvješća o radu;

−bira i razrješuje predsjednika HULM-a, dopredsjednika HULM-a, članove Upravnog i Nadzornog odbora;

−donosi odluku o usvajanju izvješća o radu predsjednika HULM-a;

−donosi odluku o usvajanju izvješća o radu Upravnog i Nadzornog odbora;

−donosi odluku o visini članarine;

−donosi odluku o prestanku rada HULM-a.

 

Članak 20.

Skupštinu HULM-a s pravom glasa čine predsjednik HULM-a, dopredsjednik    HULM-a, tajnik HULM-a, predsjednici podružnica i stručnih društava te po još jedan imenovani član na svakih 10 članova svake podružnice i društva te članovi Nadzornog odbora.

Mandat članova Skupštine HULM-a traje četiri godine. Član Skupštine može biti izabran najviše dvaput uzastopno.

Ako član skupštine HULM-a promijeni podružnicu ili stručno društvo čiji je imenovani član Skupštine, prestaje biti član Skupštine.

Podružnica ili stručno društva imenuje novog člana Skupštine HULM-a do održavanja sljedeće sjednice skupštine podružnice ili stručnoga društva, o čemu odmah nakon imenovanja izvještava Upravni odbor HULM-a.

Član Skupštine HULM-a s pravom glasa koji je izabrani član na svakih 10 članova svake podružnice i stručnog društva istovremeno ili u istom mandatu ne može biti predsjednik podružnice, predsjednik stručnog društva, član Upravnog odbora, član Nadzornog odbora, predsjednik HULM-a, dopredsjednik HULM-a ni tajnik HULM-a.

 

Članak 21.

Skupština HULM-a zasjeda u redovnom, izbornom i izvanrednom sazivu.

Sjednice Skupštine HULM-a (redovne, izborne i izvanredne) mogu se održati u fizičkom prisustvu članova ili u elektroničkom obliku.

Sjednice Skupštine HULM-a (redovne, izborne i izvanredne) sazivaju se pozivom članovima Skupštine HULM-a. Poziv treba sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice Skupštine i prijedlog dnevnog reda, te materijale o pitanjima o kojima će se raspravljati. Poziv se upućuje pismenim ili elektroničkim putem najmanje osam (8) dana ranije od dana zasjedanja Skupštine.

Skupštinom HULM-a (redovnom, izbornom i izvanrednom) predsjedava radno predsjedništvo predloženo i potvrđeno na početku sjednice. Predsjedavajući predlaže zapisničara kojeg potvrđuje Skupština.

Skupština HULM-a (redovna, izborna i izvanredna) odlučuje pravovaljano ako je prisutno najmanje pola članova Skupštine.

Skupština HULM-a (redovna, izborna i izvanredna) odlučuje pravovaljano natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine javnim glasovanjem.

O zasjedanju Skupštine (redovne, izborne i izvanredne) vodi se zapisnik koji potpisuju zapisničar i predsjedavajući Skupštine. Zapisničar je dužan dostaviti zapisnik Upravnom odboru HULM-a u roku od 14 dana od dana zasjedanja

Skupštine. Zapisnik se trajno čuva u arhivi Udruge.

Redovne sjednice Skupštine HULM-a održavaju se jednom godišnje.

Redovnu sjednicu Skupštinu saziva predsjednik HULM-a, a uz suglasnost Upravnog odbora.

Izborna Skupština HULM-a održava se svake 4 godine.

Izbornu Skupštinu HULM-a saziva predsjednik HULM-a, a uz suglasnost Upravnog odbora.

Izbor predsjednika, dopredsjednika, članova Upravnog i Nadzornog odbora provodi se javnim glasovanjem.

Izvanredna Skupština HULM-a saziva se prema potrebi. Može se sazvati na zahtjev predsjednika HULM-a, Upravnog odbora ili najmanje 1/3 ukupnog broja članova Skupštine. U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Predsjednik HULM-a saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelj.

Na izvanrednoj Skupštini HULM-a razmatra se samo onaj problem zbog kojeg je sazvana.

Rad Skupštine HULM-a (redovne, izborne i izvanredne) odvija se sukladno Poslovniku o radu Skupštine HULM-a.

 

Članak 22.

Skupština može odlučiti o opozivu Upravnog odbora, predsjednika i dopredsjednika HULM-a na redovnoj ili izvanrednoj sjednici i prije isteka vremena na koje su izabrani ako se utvrdi da ne rade savjesno i u skladu sa zakonom, Statutom i ostalim aktima HULM-a ili ako prekorače ovlasti.

Ako opoziva jednog ili više članova Upravnog odbora koje je izabrala, Skupština HULM-a na prvoj sljedećoj sjednici, koja se mora održati u roku od 30 dana od dana kad je član opozvan, bira novog člana ili članove Upravnog odbora do isteka mandata članova u čiji sastav su izabrani.

Predsjednik HULM-a, dopredsjednik HULM-a i ostali članovi Upravnog odbora mogu sami zatražiti od Skupštine svoje razrješenje prije isteka mandata na koji su izabrani. Skupština na prvoj sljedećoj sjednici, koja se mora održati u roku od 30 dana od dana kad je zatraženo razrješenje, donosi odluku o razrješenju. Na istoj sjednici

Skupština je dužna izabrati novog člana čiji mandat traje do isteka mandata Upravnog odbora u čiji sastav je biran.

VIII. UPRAVNI ODBOR

Članak 23.

Upravni je odbor izvršno tijelo HULM-a i ima sljedeće nadležnosti:

priprema nacrt Statuta, izmjene i/ili dopuna Statuta, plana rada, financijskog

plana i drugih akata;

daje suglasnost za predloženi dnevni red Skupštine;
daje suglasnost za osnivanje podružnica i stručnih društava;
donosi odluke o tekućim pitanjima između dvije sjednice Skupštine;
imenuje predstavnike HULM-a za sudjelovanje na međunarodnim stručnim i

znanstvenim skupovima;

odobrava izbor stručnih suradnika potrebnih za vođenje financija i

knjigovodstva, kao i njihovu naknadu;

osniva povjerenstva i radne skupine HULM-a i imenuje članove istih;
odobrava projekte kojima se HULM natječe za financijska sredstva na

području Republike Hrvatske i u inozemstvu;

određuje način prikupljanja donacija i njihovu raspodjelu;
donosi odluku o nabavi robe, opreme i usluga u iznosu većem od 6.600,00 €;
donosi odluku o međunarodnoj suradnji i povezivanju HULM-a i stručnih

društava u međunarodne organizacije;

odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama i istupanju iz istih;
odlučuje o prijemu počasnih članova;
donosi odluku o izgledu zaštitnog znaka, memoranduma i ostalih vizualnih identiteta;
donosi odluku o promjeni sjedišta HULM-a;
donosi prvostupanjske odluke o isključenju članova HULM-a, a prema

prethodnoj suglasnosti i mišljenju Povjerenstva za stegovnu odgovornost;

odobrava izvanredna sredstva HULM-a;
imenuje likvidatora;
odobrava sve ostale aktivnosti HULM-a.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine. Član Upravnog odbora može biti izabran najviše dvaput uzastopno.

 

Članak 24.

Upravni odbor čine: predsjednik HULM-a, dopredsjednik HULM-a, tajnik HULM-a, predsjednici povjerenstava, predsjednici podružnica i predsjednici stručnih društava.

Sjednice Upravnog odbora su važeće ako je nazočna natpolovična većina svih članova. Odluke Upravnog odbora su pravovaljane ako je na sjednici prisutna natpolovična većina članova i ako za njih glasuje natpolovična većina nazočnih članova.

Mandat člana Upravnog odbora prestaje: smrću, istekom mandata, opozivom Skupštine ili ostavkom.

Skupština može odlučiti o opozivu člana Upravnog odbora i na prijedlog podružnice ili stručnog društva kojeg zastupa.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje dva puta godišnje u fizičkom prisustvu članova ili u elektroničkom obliku.

Rad Upravnog odbora vodi predsjednik HULM-a, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik HULM-a. Rad se odvija sukladno Poslovniku o radu Upravnog odbora.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

IX. PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNIK

Članak 25.

Predsjednika i dopredsjednika HULM-a bira Skupština temeljem natječaja objavljenog na internetskim stranicama Udruge.

Za predsjednika/dopredsjednika HULM-a može biti izabrana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

  • član HULM-a najmanje 4 godine,
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela,
  • protiv kandidata nije izrečena mjera Povjerenstva za stegovnu odgovornost HULM-a,
  • najmanje 5 godina iskustva u medicinsko-laboratorijskoj djelatnosti,
  • državljanin Republike Hrvatske,
  • priložen plan i program rada HULM-a.

Kandidature za izbor predsjednika i dopredsjednika HULM-a podnose se Upravnom odboru u pisanom obliku, u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

 

Članak 26.

Upravni odbor nakon razmatranja podnesenih kandidatura, predlaže izbornoj Skupštini kandidate koji u potpunosti ispunjavaju natječajne uvjete.

Svaki predloženi kandidat dužan je na izbornoj Skupštini usmeno obrazložiti svoju kandidaturu s naglaskom na svoje viđenje obnašanja dužnosti predsjednika, odnosno dopredsjednika HULM-a te razvoja HULM-a.

Predsjednik i dopredsjednik HULM-a biraju se na mandat od četiri godine i mogu biti ponovno izabrani, a najduže dva uzastopna mandata.

Predsjednik i dopredsjednik HULM-a za svoj rad odgovaraju Skupštini.

 

Članak 27.

Predsjednik HULM-a ima sljedeće nadležnosti i odgovornosti:

predlaže strategiju HULM-a,
zastupa i predstavlja HULM u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
odgovara za zakonitost rada,
odgovara za financijsko poslovanje,
odgovara za točnost podataka koji se dostavljaju državnim tijelima i institucijama,
potpisuje sve akte koje donosi Skupština,
potpisuje sve akte kojima se uređuje suradnja s drugim pravnim i fizičkim

osobama,

saziva sjednice Skupštine,
saziva i vodi sjednice Upravnog odbora,
može sazvati sjednice svih povjerenstava,
potpisuje sve naloge za isplatu,
potpisuje financija izvješća i završni račun,
odobrava financijska sredstva za tekuće poslove,
predstavlja HULM u javnim medijima,
imenuje savjetnike za pojedina područja.

 

Članak 28.

Dopredsjednik HULM-a ima sljedeće dužnosti:

−pomaže u radu predsjedniku HULM-a i zamjenjuje ga u slučaju spriječenosti, odsutnosti ili prijevremenog prestanka mandata iz bilo kojeg razloga,

−sudjeluje na pripremama i održavanju sjednica Upravnog odbora i Skupštine HULM-a,

−sudjeluje u pripremi plana godišnjih aktivnosti,

−obavlja i sve druge poslove koje mu povjeri predsjednik HULM-a.

X. TAJNIK

Članak 29.

Tajnik HULM-a:

−sudjeluje u pripremama sjednica Upravnog odbora i Skupštine HULM-a,

−obavlja ostale poslove koje mu odredi predsjednik i Upravni odbor HULM-a.

Tajnika HULM-a na prijedlog predsjednika HULM-a bira i razrješava Skupština

HULM-a. Mandat tajnika HULM-a je četiri godine, a najdulje dva uzastopna mandata.

XI. POVJERENSTVA I RADNE GRUPE

Članak 30.

U svrhu uspješnog i pravodobnog razmatranja pitanja iz djelatnosti HULM-a Upravni odbor može osnovati odgovarajuća povjerenstva i radne grupe. Povjerenstvo   HULM-a je tijelo koje može biti regulirano kao stalno povjerenstvo i povjerenstvo privremenog karaktera. Radi rješavanja zajedničkih zadataka i zadovoljavanja interesa mogu se po potrebi osnovati pojedina povjerenstva i radne grupe privremenog karaktera.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i još najmanje dva člana, a imenuje ih UO HULM-a iz redovitih članova HULM-a.

Predsjednika povjerenstva, odnosno radne grupe biraju članovi povjerenstva, a potvrđuje ih Upravni odbor.

Trajanje mandata članova stalnih povjerenstava odnosno radnih grupa traje četiri godine, a najduže dva uzastopna mandata.

Stalna Povjerenstva su:

−Povjerenstvo za stegovnu odgovornost;

−Povjerenstvo za međunarodnu suradnju.

Rad povjerenstava i njihovi zadaci regulirat će se poslovnikom koji donosi Skupština HULM-a.

 

Članak 31.

Povjerenstvo za stegovnu odgovornost

Povjerenstvo za stegovnu odgovornost odlučuje o povredama dužnosti i ugleda zvanja članova HULM-a, razmatra prijedloge za pokretanje stegovne odgovornosti članova, prikuplja i razmatra potrebnu dokumentaciju i relevantne dokaze te predlaže izricanje stegovne mjere ili donosi odluku o obustavi postupka

Povjerenstvo za stegovnu odgovornost se u svom radu pridržava općih etičkih i moralnih pravila o stegovnoj odgovornosti, u skladu s pozitivnim propisima.

Postupak o utvrđivanju stegovne odgovornosti propisuje se Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti koji na prijedlog Povjerenstva za stegovnu odgovornost usvaja Skupština HULM-a.

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti propisuje prava i dužnosti članova HULM-a, članova tijela HULM-a, način rada Povjerenstva za stegovnu odgovornost, te se njime određuje tijek postupka, kazna i mjere za povrede zakona i akata HULM-a.

Protiv odluke Povjerenstva za stegovnu odgovornost  može se uložiti žalba Skupštini

HULM-a

 

Članak 32.

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju održava stalne kontakte sa srodnim udrugama i komorama radi izmjene iskustava iz područja zajedničke djelatnosti.

Povjerenstvo proučava rad srodnih međunarodnih udruga i asocijacija i o njima izvještava predsjednika i Upravni odbor HULM-a.

Članovi Povjerenstva pripremaju materijale vezane uz sastanke na međunarodnoj razini i sudjeluju kao delegati HULM-a na međunarodnim sastancima.

Povjerenstvo obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i drugim aktima HULM-a, kao i one na zahtjev Predsjednika HULM-a.

XII. NADZORNI ODBOR

Članak 33.

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo HULM-a koje ima tri člana.

Predsjednika Nadzornog odbora i njegove članove bira Skupština HULM-a na prijedlog Upravnog odbora.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu u isto vrijeme biti članovi Upravnog odbora

HULM-a. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora u drugom mandatu, najdulje dva uzastopna mandata.

Članovi Nadzornog odbora na Skupštini na kojoj su izabrani među sobom biraju predsjednika i dopredsjednika.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora prema potrebi, najmanje jednom godišnje, a mogu se održati u fizičkom prisustvu članova ili u elektroničkom obliku.

Odluke Nadzornog odbora su pravovaljane ako je na sjednici prisutna natpolovična većina članova i ako za njih glasuje natpolovična većina nazočnih članova.

Rad Nadzornog odbora odvija se u skladu s Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor kontrolira zakonitost rada svih tijela HULM-a te njihovo provođenje u skladu s odredbama Statuta i drugih akata. Upozorava na nepravilnosti i predlaže mjere za njihovo otklanjanje te obvezno sudjeluje s predstavnikom na sjednicama Upravnog odbora. Nadzorni odbor kontrolira cjelokupno materijalno i financijsko poslovanje HULM-a te prihvaćanje prijedloga financijskog plana do održavanja godišnje Skupštine HULM-a koje izrađuje financijska služba.

O svojim aktivnostima podnosi izvješće na redovnoj sjednici Skupštine HULM-a.

XIII. IZDAVAČKA DJELATNOST

Članak 34.

HULM se može baviti izdavačkom djelatnošću a može biti i suizdavač s nekom drugom srodnom institucijom na osnovu prijedloga Upravnog odbora.

Stručna društva i podružnice mogu izdavati stručne publikacije, zbornike radova, zbornike sažetaka radova i druge stručne publikacije što potvrđuje i odobrava Upravni odbor.

XIV. SURADNJA S HRVATSKOM KOMOROM ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Članak 35.

HULM je suosnivač Hrvatske komore zdravstvenih radnika (HKZR).

HULM surađuje s Hrvatskom komorom zdravstvenih radnika, radi na očuvanju ugleda i unapređivanju medicinsko-laboratorijske djelatnosti, te zaštititi prava i zastupanju interesa zdravstvenih radnika MLD.

XV. MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 36.

HULM je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Za obavljanje poslova računovodstva, knjigovodstva i blagajničkih poslova, Upravni odbor, na prijedlog predsjednika HULM-a, može angažirati pravnu osobu.

 

Članak 37.

Visinu članarine i dinamiku uplate određuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

 

Članak 38.

Svi prihodi i rashodi utvrđuju se financijskim planom.

Financijski plan donosi se jednom godišnje i odobrava ga Skupština. Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun. Završni račun potpisuje predsjednik HULM-a. Financijski plan i završni račun mora biti u skladu s propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

Članak 39.

Sredstvima HULM-a upravlja se sukladno materijalnom i financijskom poslovanju u okviru financijskog plana donesenog i prihvaćenog na Skupštini.

XVI. IMOVINA

Članak 40.

Imovinu Udruge čine:

−novčana sredstva,

−nekretnine,

−pokretnine,

−druga imovinska prava.

Imovina HULM-a iskazana je u evidenciji knjigovodstva. Knjigovodstveni servis

HULM-a provodi redovitu godišnju kontrolu ukupne imovine, otpisuje dotrajalu imovinu i knjiži novu imovinu. O svemu izvještava Upravni odbor HULM-a.

XVII. IZVORI FINANCIRANJA

Članak 41.

HULM je neprofitabilna organizacija koja financijska sredstva pribavlja iz:

−članarina;

−donacija;

−dotacija;

−sponzorstava;

−sredstava jedinica lokalne i regionalne samouprave, fondova i udruga, ustanova i trgovačkih društava;

−prihoda od gospodarske djelatnosti.

Sva ostvarena dobit koristi se, u skladu sa Zakonom o udrugama, isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruge.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti HULM-a, članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti HULM-a i na nagradu, čije kriterije donosi Upravni odbor.

XVIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 42.

Statut je temeljni akt HULM-a.

Izmjene i dopune Statuta može predložiti predsjednik HULM-a, Upravni odbor ili 1/3 članova Skupštine. Izmjene Statuta odobrava Skupština. Prijedlog izmjena ili dopuna Statuta stavlja se na raspravu u trajanju od 10 dana nakon čega se stavlja na dnevni red Skupštine.

Za donošenje odluke o usvajanju Statuta HULM-a potrebna je prisutnost natpolovične većine članova Skupštine i natpolovična većina glasova prisutnih članova Skupštine.

XIX. PRESTANAK RADA

Članak 43.

HULM prestaje djelovati odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih Zakonom o udrugama. Odluku o prestanku djelovanja HULM-a donosi Skupština natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

U slučaju prestanka rada HULM-a provodi se postupak likvidacije. Tada prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje HULM-a, a HULM zastupa likvidator.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje UO HULM-a i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga otvaranjem likvidacijskog postupka.

Likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja

HULM-a u Registar udruga u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o prestanku djelovanja.

U slučaju prestanka rada HULM-a, o preostaloj imovini odlučuje Skupština, sukladno Zakonu o udrugama.

U slučaju prestanka rada podružnice HULM-a njezinu imovinu do osnivanja nove podružnice preuzima, čuva i njome upravlja Upravni odbor HULM-a.

U slučaju prestanka rada stručnog društva HULM-a njezinu imovinu do osnivanja novog stručnog društva preuzima, čuva i njome upravlja Upravni odbor HULM-a.

XX.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština HULM-a.

Tumačenje drugih akata HULM-a daje Upravni odbor HULM-a.

 

Članak 45.

Statut stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut donesen na sjednici Skupštine HULM-a održane 21.rujna 2015.

Na Skupštini HULM-a

Zagreb, 22.04.2023.

 

PREDSJEDNICA HULM-a:

Marica Semijalac, v. r.

 

 

Gradski ured za opću upravu i imovinsko pravne poslove Grada Zagreba izdaje Rješenje KLASA: UP/1-230-01/23-04/994, UR.BROJ: 251-04-12-23-2 Zagreb, 10.svibnja 2023. kojim se ovjerava Statut Hrvatske udruge laboratorijske medicine (HULM) usvojen na sjednici

Skupštine HULM-a održanoj 22. travnja 2023. Po Rješenju novi Statut je usvojen sukladno Zakonu o udrugama.

 

PREDSJEDNICA HULM-a:

Marica Semijalac, v. r.